'té 1 BESLISSING Afdeeling en N o. Aanmerkingen treffen Llders Het College heeft van het schrijven kennis genomen. 31 aan en et- ie ver- Lischen ïstraat besloten wordt het ten name van Aranciscus Laurentius Kronen voornoemd staand verlof voor den verkoop van zwak-alcoholischen drank in te trekken. V Ldi in 0uw-ver- het 2e 3 restant 3r het en van 3I0 tenen besloten wordt de rente vast te stellen op 3 D. //J> besloten wordt dat aan van der douwen zal worden uitbe taald het restant va^ het hem toekomende bedrag over het le halfjaar 1934, zijnde 25 x f.1,25 is f.31,25* een ver en te Se nebben eel van 30 Soest et de icht en n mede d ndelijü z ont- besloten wordt Gedeputeerde Staten te adviseeren afwij zend te beschikken op het verzoek van de lï. Y.Be ver olfa.-- brieKen, conform de rapporten hierover uitgebracht door den Technisch ambtenaar bij bouw- en woningtoe zicht en den Inspecteur van Politie, respectievelijk dd. 30 Mei 1934, no.3486/2 en dd. 2 Juli 1934, no.3486/ 3* [P J/' \P CL\ loV-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 422