J Afzender or voorsteller Datum num mer Öl8 .„evr .H. Jral Coups \/inkenweg Soest. deelt mede met leedwezen vernomen te hebben dat de naam "Pelikaanweg" is aan-| genomen en dat de weg;en op het hart de benaming van "weg" dragen. In verband hiermede verzoekt zij den naam van "weg1} te veranderen in "laan", als Vinken laan] llachtegaallaan, enz. 819 Bestuur Vrijwilli ge Brandweer te Soesterberg vraagt uitbreiding van het aantal brand-j kranen te Soesterberg. ieslo' ken Oj Soest' zulle] Ihoude: in ac. opgav brengi credii ien ad fdant 820 Bouwvakorgani saties 821 ^annenzangvereeni ging "Apollo". drie vertegenwoordigers der organisatie]} worden tot de vergadering toegelaten. I _ij brengen eenige punten naar voren om i trent ongewenschte toestanden bij de _ajkswerkverschaffing met verzoek deze te onderzoeken en maatregelen te treffer vraagt beschikbaarstelling van een priji voor het groot nationaal zang- en mu ziekconcours op 31 Juli, 1 en 2 Augustm a. s. Be Vo( telijJ iiordei Tot be le woi 822 823 mannenzangvereeni ging "Apollo" Best.afd.huis ter Heide v/h Centr. Benootschap voor vacantiexolonies Soesterberg. vraagt vergunning tot het doen afsteken van een vuurwerk op 2 Augustus a.s. op het gemeenteterrein aan de Paulus Pot- terlaan te Soest. Be Commandant der Vrijwillige Brandweer brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven da. 3 Juli j.1. no.lB/66 na gepleegd overleg met den Inspecteur var Politie verzoekt toekenning van eene bijdrage uit de gemeentekas ingevolge de desbetró fenae verordening op het verleenen van bijdragen in de kosten van uitzending en verpleging van kinderen in gezondheï en vacantiekoloniest/b van P.B.H.heu- j vingh, wonende te Soesterberg, Radema- kerstraat 25a» 'P gr-c ran wi Itot op geweig beslot -bi j dra, aitmak t:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 425