BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen men te g" is a.ari-| Rart de verhand i van "v.'eg'l 'inkenlaanj Besloten wordt het schrijven voor Kennisgeving aan te nemen en voorts te deponeeren. ^"^5/0. tal branil iesloten wordt aan den Technisch Ambtenaar Openbare ;er- |A di jken opdracht te geven in overleg met den Commandant te jt, ISoesterberg de plaatsen aan te wijzen alwaar brandkranen jzullen moeten worden aangebracht, daarbij remening te jhouden dat een onderlinge afstand van _4 40ü Meter wordt !in acht genomen, hem zal voorts worden verzocht spoeaig opgave te doen van het aantal der op deze wijze aan te brengen brandkranen teneinde den ..aad het benoodigde crediet te Kunnen aanvragen. -en afschrift van dit besluit te zenden aan den Comman- Jldant •ganisatiei jelaten. voren om bij de soek deze te treffei foe Voorzitter verzoekt alle voorgebrachte bezwaren schrif- telijk bij het College in te dienen, meze zullen alsdan y worden onderzocht. 1 een priji en mu- 2 Augustu !Tot beschikbaarstelling van een verguld zilveren medail- IA Ne wordt besloten. 1 af stenen 3 3» S Op ilus kot brand we er t bij LB/66 na icteur V3 yp grond van piëteits-overwegingenn.1. de geboortedag van wijlen II..... de Aoningin-koeder wordt de vergunning #tot op 2 Augustus a.s. doen afsteken van een vuurwerk geweigerd. J' Hi- bijdrage |Blesloten wordt alsnog voor een tijdvak van 4 weken eene le desbetrdl bijdrage toe te kennen van ten noo-ste per dag "enen van Smakende de som groot f.14, ;zending gezondheid i'.B.H.HeU* Radema- O. V 3S' 'V 10

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 426