I Voig- num- j Afzender of voorsteller mer Ö24 825 826 827 828 829 fa. Siebbeles, Soest. L.J.Basch, nonin- ginnelaan 25 Soest! uedStaten. Aug.Veraart. Aijs-J wijk Z.H. Afd. Financiën. gedeputeerde Sta ten Korte inhou vraagt vergunning tot bet plaatsen van een bord op'het terrein van 'fïolboora, Spoorstraat 9 alhier. Je Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Jouw- en oningtoezicht en de Inspecteur van Politie brengen hier omtrent rapport uit. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 14 sub V der Bouwverordening, voor den bouw van een blok van 3 winkel huizen, op een terrein, gelegen aan de jhoninginnelaan, sectie H. 3870. In verband hiermede wordt door den tech nisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht gevraagd of [Burgemeester en ethouders zich in prin cipe kunnen vereenigen met den door hen ontworpen rooilijn, zooals op de overge legde teekening in groen is aangegeven, waarna de noodige voorwaarden door hem zullen worden geformuleerd ten opzichte dezer ontheffingsaanvrage a. maicen bezwaar tegen de dekking van de bij raadsbesluiten van 23 Bei 1934-, 4e afd. nos.21/318, 21/326 en 21/327 geraamde uitgaven; b. vinden aanleiding om toe te staan dat het totaal der kosten wordt verdeeld over de jaren 1934, 1935 en !936 en c. verzoeken te bevorderen dat aan hun bezwaar wordt tegemoetgekomen. vestigt de aandacht op zijn proefnemin- tgen voor het neerslaan van ruist en be wolking ibrengt ter kennis dat de gemeente-ont vanger mondeling heeft medegedeeld dat ide majoor van politie niet genegen is een bedrag groot f.0,76 in de gemeente kas te storten wegens betaling van te hijnen laste komend onderhoud der ambts- jwoning Birkstraat 7* Beslc plaat ceel. ^an d wil n neer bouw in gi Beslo aan d ren t net C< beslot Beslol I in te ff. 1,5c deelen mede dat zij voornemens zijn in het voorjaar van 1935 een proef te doen nemen met den aanplant van riet langs de oevers van de Bern, en dat te zijner tijd hieromtrent bericht zal worden ge zonden. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 427