Ui et// ]a- 4U- y/fi BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen .Besloten wordt de vergunning te ver Ie enen voor het plaatsen van het bord aan de achterzijde van zijn per ceel. Jj' 'H- b$Zk. Aan den Technisch ambtenaar mede te deelen dat het ooilege r wil medewerken tot net verleenen der bouwvergunning wan- neer de houwer zich bereid verklaart vrijwillig het ge- hc 20.' bouw te plaatsen in de lijn als op ae situatieteekening in groene kleur is aangegeven. besloten wordt aan uedeputeerae ot^ten te vragen, de aan de vernieuwing der wegen verbonden uitgaven in 5 Ja ren te mogen deKken. isJr. net College heeft kennis genomen van dit schrijven en besloten het te deponeeren. Besloten wordt het bedrag, groot f.0,76 van het salaris y'lrgAr in te houden. Ook het niet gemandateerde bedrag ad Nfi' f.1,50 zal door van Leeuwen voldaan moeten worden. Van dit schrijven heeft het College kennis genomen. l' W2'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 428