Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud ,/ed.J.C.van Kloos- ter Soest. xechnisch Ambte naar Bouw- en wo ningtoezicht merste Sliedrecht- sche .agenfabriek oliedrecht. J.ïh.Voskuilen Van ,/e ede straat SüjuST. .Frederiks e. Soest. Kijgh en Van Bit- mar h.V. Botter dam. Burgemeester en Wethouders van Baarn. verzoekt de beplanting bestaande uit 3 struiken en een bordje staande voor den ingang van haar perceel te verplaatsen. Be Technisch .ambtenaar belast met de leiding van Openbare .verken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. 30 Juni j.1. no.584. zendt rapport omtrent het schrijven van 3. .Bijkstra, verzoekende afdoening van den door hem gedanen grondaankoop. vraagt in aanmerking te mogen Komen voor levering van kruiwagens. Be Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare erken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 31, Juni j.1. no.511. klaagt over de onhoudbare lucht, komen de uit de rioolputten in den Korte heil weg naast zijn perceel, welke vermoede lijk wordt veroorzaakt tengevolge der loozing van het afvalwater op het ge meenteriool van de PinofabrieK. jDe technisch ambtenaar, belast met de jleiding van openbare werken brengt rap- jport uit omtrent deze klacht. verzoeken nogmaals algeheele vernieuwing van de Schoolstraat en de Ben Blieklaanj en uitbreiding der straatverlichting met één lichtpunt. vraagt toestemming tot plaatsing van een reclamebord 'Amstleven" op het terreil van J.B.hulders. [Be Technisch Ambtenaar van Bouw- en wo ningtoezicht en de Inspecteur van Poli- i tie brengen hieromtrent rapport uit. I stelt voor een regeling voor de verdee ling van het batig saldo der opgeheven gezondheidscommissie voor Baarn c.a. '<X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 429