/?U /Sf '3' 1 ie uit 3 voer den plaatsen, met de engt hier- I ven dd. ijven van sning van oop BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen 3S besloten wordt conform het rapport van den Technisch V Ambtenaar bij Openbare /erken dd. 3° Juni 1934, no. 3549/2 aan adressante te berichten, dat aan haar verzoek zal'worden voldaan en eenige verharding zal worden aan gebracht wanneer zij f.7,-- in de gemeentekas stort. D besloten wordt aan den Technisch -ambtenaar bouw- en 10- V ningtoezicht op te dragen de grenslijn aan te houden l^L- als aangegeven op de situatieteekening. C-B. en omtrent eventueele hekverplaatsing overleg te plegen met de ei genaren der perceelen. fccomen voor net de hierom- 1 dd. 30 besloten wordt adressante mede te deelen, dat nog niet i> - tot den aanschaf van kruiwagens wordt overgegaan, doch dat met haar schrijven in voorkomende gevallen rekening 'zal worden gehouden. tkomen- orte hel-.- /■ermoede- Lge der iet ge- met de sngt rap- Aan adressant mededeelen, dat van het bezwaar is kennis- oAl genomen en zal worden toegezien op het gebruik van het riool door de finofabriek zoodra deze fabriek eventueel het bedrijf voortzet. irnieuwing Jlieklaan| ihting ig van een it terreia 1- en lo- ran Poli- uit. verdee- geheven Aan den haad voor te stellen adressanten mede te deelen, 'dat de gemeente-financiën een algeheele vernieuwing van den weg momenteel niet toelaten, doch dat bij de begroo ting 1935 za-J worden overwogen of op het verzoek gunstig •kan worden beschikt. Besloten wordt op ae gronaen in ae rapporten vermeld het verzoen af te wijzen. If J{- <v' y}lh- Tegen de voorgestelde regeling bestaat geen bezwaar cdS- 4t L C 3»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 430