833 839 840 H.J.Bolfin. Vosse- veldlaan 40 Soesti P.Hornsveld Zoom 7. Soest. i'echn. Ambtenaar Bouw- en V oning- toezicht J.nondon, H.ïïlte j en B.Bunders. 841 oed. Staten. verzoekt terugbetaling van de door hem in de gemeentekas te veel gestorte be dragen voor aanleg van trottoirs voor zijn winkelhuizen aan de Torenstraat en de Soesterbergschestraat 1 vraagt vergunning tot plaatsing van k reclameborden op gemeentegrond. Be Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en oningtoezicht en de Inspecteur van politie brengen hiero: trent rapport uit. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelen mede te aanvaarden hunne aanwij zing inzake de beoordeeling van het aesthetisch gedeelte der bouwplannen in deze gemeente. verzoeken te willen bevorderen dat ook ;de reserve voor exploitatietekorten ter zake van de exploitatie van de zieken auto door E.H.B.0. in de gemeentekas jwordt gestort onder bepaling dat daar over alleen met toestemming van Burge meester en /ethouders mag worden beschB ter dekking van tekorten. Belet Juni stemn ■gunni 1/93 op he geïns wordt uitnc volg üjne ker fc [we be worde [dat d [het w meest deze gen a Vervo aange op te keur (niet onder name Beslo ten 03 winst [ren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 431