iren. S L1 S S I N G Afdeelinq Aanmerkingen door hem orte be- rs voor straat en g van 2 met de zicht en gen hiero: ge verzoe d van de I n. I Besloten wordt adressant mede te deelen dat ook na de mondelinge behandeling van het verzoek door den .iethou der van Openbare Werken de, gezichtspunten niet zijn ge- wijzigd en het College geen vrijheid kan vinden op de eenmaal aangegane overeenkomsten terug te komen. Besloten wordt afwijzend op het verzoek van adressant te beschikken. e aanwij- n het lannen in belet op het schrijven van bedeputeerde Staten dd. 26 Juni, Be afd. nos. 2139/1242 en 2254/1310, waarbij toe stemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwver gunning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/933 en 1/939 ln te willigen. IP- aJd. J- dat ook rten ter zieken- tekas t daar- Burge- v-i "h<aar»Vlii Op heden 11 uur wordt de Commissie door den Voorzitter geïnstalleerd, het een kort woord van den Voorzitter 1 wordt aan de aanwezigen dank gebracht dat .zij aan de uitnoodiging en het aanvaarden der benoeming hebben ge volg gegeven. De raad heeft gelukkig besloten nieuwe lijnen te gaan volgen bij het bouwen van woningen. Spre ker hoopt dat Soest met haar schoone natuur voor de nieu we bewoners door een beteren bouw aantrekkelijker zal worden. Het College van Burgemeester en ethouders hoopt dat de samenwerking gelukkig moge zijn en spreker zal het waardeeren t.z.t. wanneer hij zijn ambt als Burge meester zal moeten neerleggen te kunnen zeggen dat door deze maatregel Soest een schoon dorp te kunnen overdra gen aan zijn opvolger. Vervolgens wordt een ontwerp-verordening de Commissie aangeboden regelende de werkzaamheden met verzoek daar op te adviseeren. Na eenige bespreking, waarbij de v or- keur wordt uitgesproken dat de commissie van 5 leden (niet 3 leden) gezamenlijk werkt wordt de bijeenkomst onder dank bij monde van den heer London voor de aange name ontvangst, opgeheven. Besloten wordt de bedeputeerde Staten nader in te lich- r/*py/J ten omtrent den omvang van de bedragen der exploitatie- J winsten met verzoek het raadsbesluit goed te willen keu-^? /y% 1» ÏSHO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 432