Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 8 42 843 844 845 846 847 J. van Breukelen, Beckeringhstraat 15 Soest. 3e Afdeeling. Eam.Ph.Stelte en H.E.Liesveld. Utrecht. Rijks-Inspecteur e r kve r schaf f ing Zwolle eed.Staten van Utrecht Ie Afdeeling ter secretarie verzoekt vergunning tot wijziging van zijn bouwplan, waarvoor vergunning is verleend bij besluit van 13 October 1933 en wel in voege, als is aangegeven op de nader overgelegde teekeningen. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaar, "be- I last met de leiding van bouw- en woning- toezicht, dd. 5 Juli 1934, No.30/158. Zooals bekend is, zijn 2 arbeiders maan dag j.1. niet opgekomen, hoewel zij vooi de werkverschaffing werden aangewezen. Het zijn A.Butselaar, Dorresteinweg 8l en E.v.d.Broek, Klaarwaterweg 23- Voorts zijn te Rollecate voor 14 dagen geschDrs J. .Staal, le /eteringpad 2, u.J.v.Vel- sen, klaarwaterweg 37» J» 'esterlaken, u lenstr.J.Z.33 en J.ViggermansVeenpaa t peze arbeiders hebben over de vorige wes (nog recht op loon (wordt een week later juitbetaald dus a.s.ZaterdagHoe moet het nu met de inhouding (eventueel klee- ren en f.10,-- voorschot). Een enkele heeft steun verzocht van Eaatschappeliji Hulpbetoon. Vat is hierover de meening van het College. Be ve: Besloi schot, onders Verzoeken vergunning tot het van relikaanspeldjes bij het feest te Soesterberg. ne Inspecteur van Politie heeft bezwarei verKoopen a.s. vlieD- je ver deelt schorsing mede van G.v.Velsen, J../esterlakenJ.Ziggermans en J.Staal (wegens niet behoorlijk uitvoeren van het opgedragen werk en brutaliteit tegen dei werkbaas. verzoeken mededeeling te doen van de op merkingenwelke eventueel zijn te maken op het schrijven van den ..minister van waterstaat dd. 8 Juri 1934, no.471 Lucht 'vaartdienst (geluidreclame uit vliegtui- !gen) Biedt ter goedkeuring aan het OHi' 'E. der aan Li.v.d.Ent Braat, wonende van Len iieplaan 65 te verleenen vergunning tot Uitbreiding der graanbreekinrichting en inenginrichting met graanreiniging, op en tin het perceel, sectie C.1866, gelegen dan de van Lenneplaan. liotif i Beslot hoewel priori vliegt' dat de en voo ten di Het on

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 433