j •<y* rorige Afdeelinq Aanmerkingen Lng van ïing is bober I933 ïven op de ïs uitge- 1 snaar be- t s-n wonin0- - 30/158. Iers liaan- L zij voüi jewezen. Lnweg 8l Ï3 Voorts 1 ge schors J.v.Vel- r la ken, ïs Veenpad 1 be vergunning wordt verleend, Besloten wordt tot inhouding van het gedeeltelijk voor schot. Het College heeft "bezwaar tegen het verleenen van W,l/- ondersteuning door Maatschappelijk Hulpbetoon. nes sek later I -Ioe moet ïeel klee- enkele ïhappeliji meening sr koop en s. vlieb- bezwarer ilsen 1S taal sn van het tegen dei .Je vergunning wordt geweigerd IHotif icatie j yte. sfoïl/ is ran de op- jj 1 te maken I ,er van 47I Lucht Jj vliegtui- Ijj TO05RP e van Len ing tot iting en ngop en gelegen Besloten wordt de Gedeputeerde Staten te berichten dat^ V adf hoewel het College geen ervaring op dit gebied heeft, a jV/n priorie in overweging wordt ge0even geluidreclame uit /J' vliegtuigen tegen te gaan, aangezien de vrees bestaat dat de rust in het algemeen ernstig zal worden geschaad, en voor het maken van doelmatige reclame vele middelen ten dienste staan. Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 434