A V T- P' BESLISSING Ardeeling Aanmerkingen a dat het .ikwerk, a de Bede- ën in het erde druK- het toe- nhurglaan sd als een] dat op de en terrei- van de richt terdal te achten. Besloten wordt het schrijven voor kennisgeving aan te nemen van het advies wordt kennisgenomen. Jj. KV iVdV \P Js- ffing van s biedend Alvorens in deze te beslissen zal aan het schoolbestuur sen lijst vuorden gevraagd van de namen en de adressen van leerlingen die meer dan 2 A.M. van de school wonen en geregeld van een rijwiel gebruik maken om de school te bezoeken. ffing van Jezelf de opgave te vragen als is besloten naar aanlei- V cJjJ s biedend üng van de aanvrage ten behoeve der B»&. Ü.L.O. school. he t opma- n deze ge- ichtskaart ■p grond van de mededeeling van het Bestuur der Afd. (V uy. Btrecht der Ver. van Bed.Gemeenten in de vergadering van^ 8 dezer dat nog nadere berichten van het Bestuur zijn te verwachten wordt de beslissing aangehouden. uj. van de i 4 genoemd agen aan overblij- rkebuurt stzlaan te f.i3»5i Besloten wordt met werk op te dragen aan de firma Schults fen v.d.Heide voor de som groot f.203,92. a<r1 Met sausen der overige lokalen wordt voorloopig uitge- /u. steld. IJ- n verlofs- bedrag ad f.18,75 zal worden terugbetaald, ts leverinb Alvorens te beslissen zal aan de Ver. Soest Vooruit wor- ■werk met &en gevraagd of zij het oude uurwerk uit den toren wil- iding in len overnemen voor f.150,-- en dit te benutten voor een klok aan het raadhuis. k* Oy -V "i i. 10

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 440