Volg- i num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 858 359 860 861 662 863 Steenindustrie Doorn" te Doorn. B.ï.van Driel, Verl.Schoolweg lc ooesterberg. P.Beekman, Heuvel- weg 22 Soest. A.Jonker, Van ,7ee destraat 9c Soestj /er .melkcontrole- station Utrecht. J.E.O'Breen, arts te xiuis ter Heide verzoekt wederom in aanmerking te mogen komen voor de leverantie van cement steen zulks in verhand met den door den tech nisch ambtenaar van bouw- en woningtoe zicht genomen maatregel tot het niet be trekken van hare cementsteen. De technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht brengt rapport uit omtrent deze aangele genheid. verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.8 der bouwverordening voor den bom van een woonhuis, op een terrein, gele gen aan den Verl.Schoolwegsectie E 2128. De technisch .mbtenaar, belast- met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad viseert de gevraagde ontheffing BIET te verleenen. deelt mede, dat hij zijn verzoek om ver gunning tot den aanbouw van een serre er. kantoortje aan zijn woning intrekt. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning toezicht. verzoekt te worden ingelicht omtrent de mogelijkheid tot den bouw van een enAel;] en een dubbel landhuis, op een terrein, gelegen aan de Bosstraat, volgens de overgelegde teekening, zulks tot op een] afstand van 5 uit aij erf af schei- dingen. Omtrent dit verzoeK wordt rapport uitgej bracht door den technisch ambtenaar, be-! last met de leiding van bouw- en woning! toezicht verzoekt voor het dienstjaar 1935 een subsidie uit de gemeentekas te mogen on' vangen van f.22,51* heeft mondeling op de afd. .Financiën be zwaren ingebracht tegen het schrijven van het college dd. 19 Augustus 1933 3104, aangezien hij volgens zijn raeenih niet verplicht is gratis verloskundige hulp aan armlastigen te Soesterberg te verleenen. (Dr.G'Breen verzocht omtrent deze aangelegenheid den Burgemeester te spreken, doch deze had vergadering van De ver^ ht er t< plicht vangen ten ad of in j. iatscf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 441