i/: <y~r\ :K 9U. <$/<s BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen te mogen ement steen: den tech- oningtoe- t niet be-i met de zicht e aangele- paalde in den "boufl in, gele- ctie E met de zicht ad- ig jJIET te iAan de Steenindustrie mede te deelen, dat het College tb zich houdt aan de adviezen van den dienst van Bouw- en woningtoezicht. 'V fcesloten wordt de gevraagde ontheffing te weigeren aan- gezien de bouwaanvrage in strijd is met het ontwerp uit- breidingsplan. ek om ver in serre ei ■rekt De ort uitge- .enaar Toe-j en woning- aanvrage te deponeeren. imtrent de een enKell t terrein, ;ens de ;ot op een] 'af schei - >ort ui tg el enaar, bel en woning'! -935 een i mogen onl lanciën b®1 ïhrijven is 1933nj Ljn meeni'ij oskundige orberg te at omtrent aeester te> oring van Adressant te berichten, dat met een open ruimte van 7 k. p7 tot de zijerfafscheiding rekening zal moeten worden ge- houden. (- Te behandelen bij de begrooting voor 1935' De vergadering thans van oordeel, dat de gemeentegenees- heer te Soesterberg volgens zijn instructie niet ver- plicht -- ver- betaling te ver- OU.'3/Ol is de gemeente-vroedvrouw zonder Vangen, wordt besloten den raad voor te stellen de kos ten ad f.15,-- voor rekening van de gemeente te nemen, of in geval hej. xiietveld armlastig is voor rekening vari matschappelijk Hulpbetoon. ii.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 442