\P J Ie steun- Afdeel Aanmerkingen lleening 346.862,151 de per 1 geldlee- ing tot jn bezit ogne, zulil op de inge' vergunnint riek(j e^ 31- s, cremt ersf oort- te treffer irichtin- 5 de z.g. iter gere' [gesloten wordt de nieuwe steunregeling en de daartoe j &Soi [strekkende voordracht aan den raad,gereed te maken ten- f/ seinde deze t.z.t. den raad ter vaststelling te kunnen iSji ^anbieden. sloten wordt de a.V. mede te deelen, dat de datum i September a.s. nog te ver af ligt om nu reeds een be-| /l/" slissing te nemen. Indien echter het rentepercentage ystj ty/a verminderd kan worden en de h.V. daartoe bereid is, y kan alsnog overwogen worden om op deze aanbieding al of niet in te gaan. ;en voorloopige vergunning wordt niet verleend. V aJ I 7 U- kennisgenomen. ken afschrift van het schrijven te zenden aan het Be stuur der Stichting doester natuurbad, met verzoek voor^ de naleving der voorgeschreven maatregelen zorg te len dragen. 1 van den sen hono- 3r-lengte be beslissing wordt aangehouden, totdat omtrent den legger der wegen een besluit is genomen. J- 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 444