ordt Vereer Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 869 870 871 872 873 874 ^75 T e c hnAmb t e naa r Openbare erken. H.olfsenveldweg 19 Soest. Techn.Ambtenaar Gasbedrijf. bestuur der 3ocie-j teit "de Soester j -•ring iiV. .Bataaf sche Im port hy. 1s-Gra- venhage. G.de Haan e.a. handelaar in groen ten en fruit. e chnAijab t e naar bouw- en ioning- toezicht. komt ter vergadering ter bespreking van enkele opmerkingenwelke door den heer 'Mulder, Opzichter van den Provincialen waterstaat gemaakt zijn met betrekking tot de plannen inzake de verbetering aerl Banningstraat verzoekt ontheffing van de verbodsbepa ling om 00 het perceel, sectie h. 3365, gelegen aan den Veldweg te mogen oprich ten een houtzagerij. Omtrent dit verzoek wordt advies uitgebracht door den tech nisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht, dd. 2 Juli; 11934, Ho.17/24. izendt jaarstukken van het gemeentelijk gasbedrijf over 1933* geeft eenige inlichtingen naar aanlei ding van het bezwaarschrift inzake vast stelling van het vergunningsrecht iverzoekt vergunning tot plaatsing van eet benzinetankwagentje met een inhoud van ca. 230 L. op gemeentegrond bij het per iceel Van .'eedestraat 44b. se Commandant Liet d evenw .s va ten e heer het z gegev Je da ,s. Jen di Leenej let ac fot p] *ordt der Vrijwillige Brandweer adviseert de gevraagde vergunning HIET te verleenen. verzoenen de venters in fruit en groen ten van buiten de gemeente zooveel moge lijk te weren door de afgifte van vent vergunningen te beperken. De Inspecteur van Politie brengt hier on trent rapport uit bij schrijven dd. 6 Juli 1934, no.246/4. bericht omtrent de door D.van den Broei voorgestelde ruiling van het aan den Ei' 'gendomweg gelegen perceel G.no.3622. Geadviseerd wordt v.d.Broek te berichtt j dat na de vaststelling van het uitbrei dingsplan een nieuw verzoen in behande ling zal kunnen worden genomen. fcress ilngewi ■an du Pij in ie alh ken, d pnjze. Bcheli, |dress< uitbre: anen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 447