%n BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen eicing van den heer indalen trekking tering derL «Let de opmerkingen kan de vergadering zich vereenigen, evenwel met dien verstande dat de berm, welke voorzien is van hakhout, wordt behouden. Voorts zal getracht «or en een ruiling van grond te verkrijgen met of van den beer -osthumus heijes, ter verbreeding van den weg op bet z.g. Hoogt, hen Technisch Ambtenaar wordt opdracht egeven hieromtrent onderhandelingen te voeren, e datum van aanbesteding wordt vastgesteld op 27 Juli s. ■bodsbepi- i K.3365, ;en opricii- iit verzoei' den tecb- i leiding Ld. 2 Juli1 jen Baad voor te stellen ae gevraagde ontheffing te ver- Leenen. sentelijk aanlei- izake va st icht. iing van ee ïhoud van ij het per- ïommandant Lseert de rerleenen. Hordt in handen gesteld van het Verificatie-bureau der 7 f"ouc>ï- ■Vereeniging van nederlandsche uemeenten, voor onderzoek. Cyiu iet advies der Belastingcommissie in te winnen. Ifot plaatsing van bedoeld tankwagentje oa !iordt geen toestemming verleend. gemeentegrond \j> X 3 en groen- j yveel moge- j van vent- igt hieroia-J jn dd. 6 ■dressanten mede te deelen dat hun verzoek niet wordt Ingewilligd, daar niemand gedwongen wordt van de venters lan Duiten de gemeente te koopen, terwijl de inwoners oij inwilliging van het verzoek wel worden verplicht van ie alhier woonachtige groentenhandelaren waren te betrek ken, die bij gebrek aan behoorlijke concurrentie dan de ■rijzen naar believen kunnen opvoeren, hetgeen niet wen- echelijk is te achten. den Broek ian den lA' D3 622 e bericht^ t ui tbr ei- n behande- ci 'k.ressant mede te deelen dat na de vaststelling van het uitbreidingsplan een nieuw verzoek in behandeling zal Bunnen worden genomen. V> Jf- x 33 5'/.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 448