i ltM 1 i' Afzender of voorstelier num mer 876 877 878 879 880 881 882 R«K.Bouwvak Arbei dersbond St.JoseprjL Controleerend amb-- tenuar .P.H.Busch. Techn.Ambtenaar Openbare erken 3oe st Ie afdeeling ter secretarie A.Bloemen, Soest. ii.V.van Berkei's Batent Gonstruc- tie myRotterdamj. Leger des Heils Toevlucht en hachjt- asyl te Utrecht. Korte i n h o u verzoekt P.G.majoor voor te verstrekken jkasuitkeering als kostwinnaar te mogen aanmerken zendt rapport en omtrent een door hem in- gesteld onderzoek naar de financieele omstandigheden der gezinnen 1,1.C. ijn- beek, Talmalaan 28 en L.v.d.Spaa, van Laarenstraat 9» Beslo als k De na ders E.J.T :e va; n aa. deelt mede dat aan de aanneemster van bestek no.1 dienst 1934-, de IJ.V.Bouw- 1 I en aannemers maatschappij v/h Jac. van Gent te Amersfoort, de derde termijn derj aannemingssom kan worden uitbetaald, J zijnde een bedrag van f. 1354,80 vermeer-! derd met een bedrag ad f.^12,^0 wegens jmeerderwerk volgens bijgaanden staat. Tot u: biedt ter goedkeuring der aan B.H.Buwel, wonende te Soest, Steenhofstraat 45» te verleenen vergun-' ning tot de oprichting eener slagerij met rookerijin het perceel, Steenhof straat 58» sectie R.24Ó4. verzoekt nogmaals een voorloopige toe stemming tot het mogen fabriceeren van reukwaters, zulks in afwachting van de beslissing op de ingediende hinderwet- aanvrage verzoekt namens en ten behoeve van J.P. kets toestemming tot het aanbrengen van winkelautomaten en één personenweeg schaal aan het perceel van eedestraat 54. Be Technisch Ambtenaar van Bouw- en wo ningtoezicht en de Inspecteur van Poli tie brengen hieromtrent rapport uit. verzoekt toestemming tot het houuen van een collecte op 3^ Juli en 31 Ju1-"- 1934. Be Inspecteur van Politie geeft afwij- zend advies. Het or twijz derwet fit 0 elaa Aivore langd kening i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 449