Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer Jinister van ale Zaken. Soci-^0 Juli j>4 Afd. Financiën F.A.Mud, klerk typist b/h gas bedrijf te Soest. deelt mede geen bezwaren te hebben tegen gedeeltelijke betaling door de gemeente van contributie voor zieken fondsen. Voor deze hulp zal geen aftrek op het steunbedrag behoeve te geschieden. Verzoekt van eventueel besluit daartoe kennisgeving. 14 Juli'34 deelt mede dat op 18 Juli a.s. de in schrijving openstaat op de conversie- leening 19)4 der provincie koord hol land. De gemeente bezit 19.000,= obligaties Iloord Holland, die gecon verteerd worden. 11 Juli'y4 verzoekt, in verband met de door hem ten kantore v/h gasbedrijf te verrich ten werkzaamheden, te worden bevorderd tot den rang van ambtenaar. 891 |2.v.Oostenbrugge .14 Juli)4: verzoekt vrijstelling van uitzending. Soesterberg (attest Dr.O'Breen j W.Kerkhoff,tech- 12 Juli'^4: verzoekt verlof gedurende het tijdvak r.isch ambtenaar van )1 Juli t/m 20 Augustus 19)4. b/h Gasbedrijf. Soest P.T. van Griel. Soesterberg. L.W.v.d.Toorn. vOldenbarneveld str. 82huis Amsterdam. 9 Juli'j$4 verzoekt hem alsnog bouwvergunning te verleenen 26 Juni)4 Joh.Rappe EÊolenstr .O.Z .91 Soest verzoekt te mogen vernemen of het per ceel, sectie C 1)87-1)88-1)90-1)56 en een IJ.0.gedeelte van C.1J90 voor bouw terrein in aanmerking kan komen. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitgebracht door den technisch ambte naar belast met de leiding van bouw en woningtoezicht. 16 Juni';>4 vraagt in aanmerking te mogen komen voor de leverantie van houtwaren. Ge Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare //erken adviseert dezen persoon op de lijst van leve ranciers te plaatsen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 455