Volg num mer Korte inhoud 896 897 J.S.Veenstra Soest 4 Jali'^4 898 899 900 Inspecteur van Politie te Soest. Centrale Slacht plaats voor öe gemeente Soest. Technisch Ambte naar van bouw en woningtoezich A.Endendijk 17 Juli54 12 Juli'24 12 Juli94 Juli brengt nogmaals bezwaren naar voren omtrent den voorgenomen bouw aan de Ilieuwerhoekstraat De xechnisch ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 12 Juli j.l.no1/920. deelt mede dat het gewenscht is de politie van klewangs te voorzien, hiervoor is een crediet van 259>5G noodig zendt balans per 21 Dec. 1925 ver- lies- en winstrekening over 1922* verzoekt verlof tus 1924. van 6 tot 20 Augun verstrekt een schriftelijke toeliclitiil op de door hem en het raadslid D.A.de Bruijn ingediende motie inzake de toe passing van het reglement op het na tuurbad 901 Ged.Staten Utrecht 902 Technisch Ambte naar Openbare Werken. 10 Juli 1 24; deelen mede dat de Prov.Staten hebber., j besloten aan de gemeente Soest in de kosten van verbetering der Banning- straat een provinciale bijdrage te verleenen van een vijfde gedeelte van die kosten tot een bedrag van ten hoogste 17.400,= en verzoeken mede- deeling of deze bijdrage door den Raad zal zijn aanvaard. deelt mede, dat het in overleg met het hoofd der school wenschelijk wordt geacht voor het 6e leerjaar 22 banken aan te koopen, waarvan de kosten op 420,= v/orden geraamd. Verzocht wordt een machtiging tot aan-j koop 12 Juli'24

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 457