3^ 300. Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 90} 904 ?05 906 907 Bestuur Soester Turnclub Soest 14 Jul: M.v.d .-Broek Soest Een vi gestel De ont Bciuw- Commandant Vrijw. Brandweer Soesterberg. Directie van de N.VArnhemsche Waterleiding Mij Utrecht verzoekt beschikbaarstelling van een medaille voor de door de Soester Turnclub tegen Zaterdag 21 Juli a.s. uitgeschreven Provinciale Athletiek- wedstrijden, zulks mede ter gelegen heid van het 12jarig bestaan van den Utr.Prov.Athletiek-Eond Juli'34 vraagt ontheffing van het bepaalde in art. 14 sub b der Bouwverordebing voor het bouwen van garages tot op 0,50 Li. uit de erfscheidingen op het perceel kad. bekend in sectie C.no.19 aan de kerkstraat De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 12 Juli j.l.no.3/29. 7 Juni'34 vraagt machtiging tot den aankoop vai jpe 100 M.slang, waarvoor op de begrootinle, 1954 een post is uitgetrokken. 11 Juli'stelt voor de leiding, welke volgens de concessievoorwaarden gelegd moet worden in de Batenburglaante laten vervallen en hiervoor in de plaats te leggen een leiding in den School- weg en in den verbindingsweg van deze: weg met den Postweg. Afd.Financiën. 27 Juni'34 908 Technisch Ambte naar Openbare Werken 6 Juli'34 deelt mede dat zijn ingekomen enkele rekeningen betrekking hebbende op de inrichting van een gemeentelijk kam peerterrein a/d BeaufOïtlaan tot een bedrag van 140.74, waarvoor op de begrooting geen crediet aanwezig is. Gevraagd wordt of bij den gemeente raad de instelling van een nieuwen begrootingspost moet worden voorge bracht en zoo ja tot welk bedrag. vraagt in verband met het gereed zijn van de 2 aangebouwde lokalen in het schoolgebouw in de Kerkebuurt. 1e. machtiging om te kunnen overgaan tot inrichting van de nieuwe lo kalen, als in het rapport om schreven. 2e. bericht omtrent het toe te passen verwarmingssysteem en opdracht tot uitvoering daarvan. Gcedg< tenbu] komt 1 ge lege bindir koorts 3n das vrager 3eslo1 Beslo 1e. d 2e. 01

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 459