Volg num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer Je Voorzitter Je Voorzitter. Centraal Bureau voor verificatie en financieele ad-i viezen der Ver. van lied. gemeenten! Je Voorzitter. Centraal Bureau voor verificatie en financieele ad-1 viezen der Ver. van Bed. gemeenten ü.V.Je Utrechtsche Ij scompagnie Utrecht. Techn. unbtenaar Cnenbare 'erken. adviseert den Baad voor te stellen: Conform ia. op de hegrooting 1934 de volgende bgl dragen uit te trekken: voor uitbreiding der werkzaamheden ij de bosschen f.5500,--; voor ontginning van woeste gronden f.21.300,-- ib. over te schrijven n .ar den dienst 1934 het niet verwerkte Krediet op den post - werkverschaffing aan wer.:l I loozen - der begrooting 1933 ad f.ll.430,85 en c. in te trekken het raadsbesluit tot wijziging der gemeentebegrooting 1 dd23 Hov. 1933» 4e afd. no2l/2cl| stelt voor den Raad ter vaststelling aa lonforn te bieden een ontwerp-besluit tot wijziJB .ging der begrooting voor den dienst 19» (no.21/290). legt over een rapport van de controle "Van het ;der administratie der centrale slacht plaats over het 2e t/in 4e kwartaal 1933 met verklaringen van kasopneming op 28 Juni, 15 Augustus en 18 Jecember 1933 deelt mede dat door den Baad overgegaan zal moeten worden tot de benoeming van lieden der Commissie van taxatie der groi den van het grondbedrijf voor de jaren 1934 en 1935- In "verband hiermede zal den Raad een aanbeveling van twee perso nen voor elke vacature moeten worden aafl igeboden deelt mede te hebben besloten ingaande 1 Januari 1934 de kosten van verifica tie van kas en boeken van den gemeente ontvanger en de bedrijven en diensten te verlagen met f.l6o,-- per jaar. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor de levering van verpakt roomijs ivoor het natuurbad "Soestduinen" :zendt nadere begrooting van kosten om trent verbetering Banningstraat Beslote n1 emi nL •1. ƒ.11. 2U V'. 3, J.Be Kr.it r en 1 zal der sluit 1 Beslote Ket sci Beslote zijn v< sticht: stuur Besloti king hi paard j ten in king.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 45