r V dl' BESLISSING Afdeeling en No. ng van een oester Juli a.s. Athletiek- r gelegen- taan van i. Een verguld zilveren medaille zal worden beschikbaar gesteld bepaalde in ontheffing te verleenen conform het advies van jöüing voc;'!gCUw_ en Woningtoezicht. op 0,50 Li. et perceel .19 aan de ast met de gtoezicht rit bij 10.5/29. V2 aJ\ <v' aankoop var.jhe gevraagde machtiging wordt toegestaan echter tot 3 oegroc ;een cre(jiet yan ten hoogste 150, den. Jr- v" ^(>y ig,T[1 Goedgevonden wordt dat de te leggen leiding in de Ba- tenburglaan vanaf de Banningstraat tot den Postweg 'c komt te vervallen en dat daarvoor in de plaats wordt gelegd een leiding in den Schoolweg en in den ver- V tlH de plaats in School ven V c bindinSsweg van dezen weg met den Postweg. 1 1 fborts wordt besloten de brandkranen te doen plaatsen sn daarvoor het benoodigde crediet bij den raad aan te vragen t.w. 880,= of rond 900,=. nen enkele Besloten wordt den raad een crediet aan te vragen ?nde op de 500,= ter bestrijding van de reeds gemaakte kosten. ilijk kam- 1 tot een )or op de iwezig is. gemeente- nieuwen 1 voorge- sedrag. gereed zijnl en in het rrt 1 overgaan 1 lieuwe lo oit om- 2 te passen opdracht besloten wordt: 1 e 2e. de Technisch Ambtenaar te machtigen indien na on derzoek op de afdeeling financiën is gebleken dat het toegestane crediet toereikend is ever te gaan tot inrichting van de nieuwe lokalen, omtrent het aanbrengen en het gebruik van een gas- verwarmingssysteem aan den technisch ambtenaar prijsopgaaf te verzoeken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 460