Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud vethouder Openba re erken. Bestuur der Stich ting tot "beheer van het Soester natuurbad Controleur .K.F .Buscli. Jr.Rupert onderlinge Risicoj- vereeniging van nederlandsche ge meenten s-Graven|- hage. •n.HilhorstL. Bergstraat 7 Soest, deelt in de vergadering mede, dat de het de i R.V.heij te Rotterdam, aannemer van de nomen e: afwerking der wegen op 't Hart, gistere,1 f.Ö.OOG 19 Juli j.1. in tegenwoordigheid van del leden der Commissie voor Openbare verzejlï en het raadslid ulder de werkzaamheden!! I naar genoegen heeft opgeleverd en stelt! voor in mindering der aannemingssom on-1 middellijk over te gaan tot betaling van acht duizend gulden (f.8.000,--; verzoekt beschikbaarstelling van een Beslote] tweetal medailles voor de te houden do-He izwemwedstrijden op 28 Juli a.s. rapporteert dat 'het gezin van aendrm leslotei Altena, Schoolstraat 62, een regelmatig! den vad inkomen geniet en f.2.000,-- uit de lo-l terij getrokken heeft. brengt rapport uit over de wijze van Beslote vervoer van het Kind Littooij naar de heden i openbare school voor buitengewoon lager 1 i onderwijs te .mersfoort. geeft attest niet uitzending R. .V. van J. es ter laken en G.v.Bs. In afw ten J. Rijkswe deelt mede dat de Minister van Sociale - de j Zaken telegrafisch heeft bericht dat zijn beschikking betreffende de verreicejB ning der premie ingevolge de ongevalIer 1 wetvoor zoover betreft de werkverschai I Jfing, bij den Raad van -arbeid te 1 s-Gra^ I jvenhage, is ingetrokken. verzoekt ontheffing van het bepaalde InI artikel 14 sub b der verordening, zuIks in verband met het bij gemeld artikel onder sub V bepaalde, voor den bouw van een dubbel winkelhuis met garage, op een terrein, gelegen aan de Burgemeester Grothestruatsectie A.I9IO, Be Tech- nisch Ambtenaar, belast met de leiding Van Bouw- en oningtoezicht adviseert de gevraagde ontheffing niet te verlee- nen ïonform sloten sen 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 465