Volg num mer 917 918 919 920 921 922 923 Afzender of voorsteller Datum Hoofd openb.U.L.Gj school. n.V. K.Boesewinkel nijmegen j .R. 1 estrage meen te-vroedvrouw Soest. J.H.Janssen, dis trictsverificateur der ver.van Hederl gemeenten. de Voorzitter. je Voorzitter. Commissie van On derzoek i.z. na tuurbad Korte inhoud zendt een (nieuw) leerplan met lesroos ter voor de openbare U.L.O.school en vraagt goedkeuring voor aanschaffing van 12 ex. I.kauta: suppl.bij eenvoudig h n- delsrekenen. verzoekt, onder terugzending van het des betreffende bestek en onder mededeelingj dat zij niet zal inschrijven, de betaal de Kosten voor het uoor haar aangekochte,, bestek betreffende den aanleg van den Postweg, enz. te mogen terug ontvangen. zendt specificatie van het over 1933 ont| vangen bedrag in verband met de uitoefe ning van de praktijk als gemeente-vroed vrouw, zijnde f.689'»f.679'»-- ontvan- gen in 1933 en f.10,-- ontvangen in 193411 geeft in overweging ter afdoening van del bij de missive van den directeur-generaal van de Volksgezondheid dd.27 Juli 1931 h'r.5804 iii/L 532» afd.Volksgezondheid be-1 handelde aangelegenheid inzake de con trole der administratie der Bouwvereen. Sint Joseph aan genoemden Directeur-ge- ner .al een schrijven te richten overeen- komstig een door hem overgelegd ontwerp, gaat over tot openbare aanbesteding der werken omschreven in het bestek Ho.6 van 1934. Ingeschreven is door: jesiot* len in: 5eslot< Laar hf te neme 3eslot> neer g< antwoo: Eet on' verzem 1. 2. 13. 4. .V. Bitumenweg we* n.V. Geruischlooze J.de Kroon Hogenbirk 5. firma Batenburg 6. Birma .merika 7. O.Linzel en IoG.Versteeg. Je bedragen zijn vermeld op de inschrij vingsbiljetten hiernevens als bijlagen gevoegd stelt voor aan den directeur van het Staatsboschbeheer te verzoeken te willedl doen nagaan of in het gemeentebezit nog werken zijn uit te voeren geschikt tot werkverschaffing in den komenden winter, zendt vervolgrapport terzake het door haar ingestelde onderzoek naar de over schrijdingen der credieten verstrekt voor de stichting van het Soester ifatuuf bad, vergezeld van haar eind-conclusie en advies. He ins< terhant voor e, de gum Conf ori uoor v< een en volgenc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 467