lesroos- >ol en iffing van 'udig h n- BESLISSING Afdeeling en N o. Aanmerkingen gesloten wordt het leerplan eerst ter goedkeuring aan Len inspecteur van het Lager Onderwijs te uoen toekomen. ürG -n het deal .edeeling .e betaal ngeko.chb 'an den ,t vangen. gesloten wordt op het verzoek afwijkend te beschikken, .aar het nimmer in de bedoeling ligt de bestekken terug te nemen. 1933 ontl uitoef e-j te-vroedJ - ontvan- n in 1934a ng van de r-gene raai li I931 dheid be-J de con- wvereen. teur-ge- over eer/ ontvierp J iing der II o6 besloten wordt met de overgelegde specificatie zonder meer genoegen te nemen en het bedrag ad f.685»-- "te ver- fZ7- fantwoorden in de rekening 1933* 7 |iet ontwerp-schrijven wordt vastgesteld en besloten tot verzending. hj lol. |)e inschrijvingsbiljetten worden den iechnisch ambtenaar terhand gesteld met opdracht een lijst samen te stellen 3WW voor een algemeen overzicht en voorts van advies omtrent f de gunning te dienen. mschrij' jlagen 1 het ;e willen izit nog .kt tot t winter. do oi- Le over dekt ;r lïatuuf' iclusie Conform het voorstel wordt besloten. 3-it boor voorlezing van den inhoud van het rapport wordt van &en en ander kennis genomen. Je behandeling zal in de volgende bijeenkomst van het College geschieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 468