ff T BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Hen: Conform voorstel van den Voorzitter wordt "besloten. Igende "befï amheden i gronden iienst liet op aan werj 3 ad lit tot iting 103:; 21/2bil illing Conform het voorstel wordt besloten. ;ot wijziB .enst I93H >ntrole slacht- <aal 19L ig op 28 -r 1933. Van het rapport wordt kennisgenomen, rer gegaan Ling van der groij .e jaren sde zal lee perso-| lorden aar. ngaande rifica- emeente- ensten ar komen omij s ten om- Besloten wordt den Raad de volgende aanbeveling ter be noeming eener schattingscommissie aan te bieden: 1. Mi. C.Boorman - Legemaat fe. .van denderen - .'.van der Leek 3. P.Beekman - li.Sukkel [Omtrent de belooning van de leden der taxatiecommissie zal den riaad het voorstel sluit van het College dd. lü November 1933 Besloten wordt het nieuwe contract te aanvaarden, fbt schrijven den Raad mede te deelen. M,/J. .edaan worden conform het be- yjtfk Besloten wordt adressant te oerichten, dat nog niet op zijn verzoek kan worden beslist. Zoodra het Bestuur der stichting benoemd zal zijn, zal het adres aan het Be stuur ter beslissing worden overhandigd. Besloten wordt het plan waarop de begrooting 3a betrek king hoeft en waarmede eene uitgave van f.77.326,10 ge paard gaat voor te bereiden en bij de Oedeputeerde Sta ten in te zenden met verzoek om een voorloopige bespre king. Jf. 1c' t-Kf.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 46