num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 924 jJe Voorzitter. ethouder openbare er Ken. i'eehn. Ambten ar Openbare /erken. feehn. Ambtenaar Openbare 'erken. ieohn. unbtenaar Openbare /erken. -ifd. Utrecht van de Ver.van lied. uemeenten. Samenwerkende ar beid ersorganisa- tiën te Soest. biedt eenige ontwerp-verordeningen aan, door de wetgevende commissie samengestelj dis: Verordening bedoeld in art.25 d.er vet van 21 Juli 192Ö Stbl.H0.265 (Besmet telijke Ziektewet); Verordening betreffende het oprichten van bad- en zweminrichtingen in de ge. meente Soest; Verordening tot wijziging der ^lgemee- ne -'olitie Verordening verbiedende in het openbaar te zwemmen, enz. op an dere dan daartoe door B. en aan te wijzen plaatsen. a b e on tw Ling wo: )e vero: ie er om ort vói Pe verg en besl machtig stelt in overleg met de Commissie voor Openbare erken voor het verbeteren van de speelplaats der scholen in de Aerke- buurt en de andere bijkomende werken aan de schoollokalen nietin de gunning der op 20 dezer gehouden aanbesteding te be trekken, doch deze werken in eigen beheei luit te doen voeren. het ere vraagt een crediet van f.lv.00,-- voor de voordre bestrijding van voorbereidingskosten aanfl de verbetering en verbreeding van de jLaanstraat en Beckeringhstraat zendt de noodige stukken' betrekkelijk de vernieuwing van de Banningstraat en het rijwielpad Bikenlaan-Soestduinen. Je totale kosten bedragen f. 13,2000,-- waarvan in mindering komt de provinciale bijdrage max. f.17400,--. vraagt f.600,-- crediet voor herstel van den gemeentetoren. Je Commissie voor Openbare /erken kan zich met de aanvrage vereenigen. Beslote de cred ianh or De ontv fan der. worden zendt een ontwerp-overeenkomstaan te gaan met de lf.V.Gekro te Overschie ter zake het vernietigen van afgekeurd vleesch. bevestigen schriftelijk de in een onde^' houd met het College besproken klachten inzake x\i j kswerkver schaf f ing Beslote komst ij diet tc Jeslotë duor d( vt-n dei de pers

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 471