"1 3oo- - T -v' ï6W en aan, engestelj der vet (besmet- prichten in de ge- AlgemeeJ dende inl op an- aan te BESLISSING Aldeeling i en No. Aanmerkingen e ontwerp-verordeningen sullen den naad ter vaststel ling viorden aangeboden. )q verordening sub b. zal alsnog aan den gemeente-genees- aeer om bericht worden toegezonden met verzoek zijn rap port vóór 1 Augustus a.s. bij het College in te dienen. e voor ren van j i Kerke- srken aan ling der tg te be ien beheei Ie vergadering kan zich met het voorstel vel vereenigen V* <J3 en besluit aan den Raad voor te stellen het College te machtigen tot het in eigen beheer uitvoeren van het werk. voor de >sten aan m de Eet crediet zal den ..aad worden aangevraagd, ze ontwerp- y voordracht wordt goedgekeurd. 'bioV- celijk de t en het 1. ovinciale Besloten wordt aan den -v.ad voor te stellen net benoodig- p? ie crediet te verleenen en de provinciale bijdrage in dank onder de gestelde voorwaarden te aanv..arden. 'v De ontviero-voordracht aan den naad wordt goedgekeurd. iifT. rstel van en kan üan den Raad zal het benoodigde crediet ad f. 600,-- korden aangevraagd. aan te hie ter- urd Besloten wordt aan den Raad voor te stellen de overeen- V v I komst met de IT.V.Gekro te sluiten en het benoodigde cre~/w' diet toe te staan. en onder* klachten besloten wordt het rapport alsmede de bezwaren ingediend door de organisaties den Raad. aan te bieden, man de ledenJy* van den naad zal een afschrift worden toegezonden, ook de pers kan over de stukken beschikken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 472