num- i Afzender of voorstelle mer 931 932 933 934 L.J.Basch, i-onin- ginnelaan 25 ïechn. Ambtenaar openbare erken. xxerkeraad der bed Herv. Gemeente. r.V.Verschuurs aanneme r sb e dr i j f Zeist. 935 Bestuur der Veree- niging "Soest Zuid" 936 937 0.0.van den Berg. .-vlg. Bed. Bouwar beider scond Korte inhoud verzoei-ct ontheffing van het bepaalde in artikel 14 sub c der bouwverordening en wel in verband met het daarbij onder sul; V bepaalde, zulks ten behoeve der voor genomen oprichting van een blok van drie j winkelhuizen, op een terrein, gelegen ,aan de Kon'inginnelaankadastraal bekend gemeente Soest, in sectie .3070 Be technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad-1 viseert de gevraagde ontheffing te veria] nen onder de door hem voorgestelde voor-1 waarden. biedt aan een afstandsverklaring van Posthumus Lxeijes inzake strooken grond aan de Banningstraat verzoekt hoogere ondersteuning voor de werkloozen. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 9 Aer bouwverordening in verband met haar voornemen tot den bouw van 3 woon-winkelhuizen, aan de aademakerstroj onder één kap en een dubbel woonhuis aai den kampweg, een en ander volgens de overgelegde teekeningen. Omtrent dit verzoek wordt den technisch je onthe daarb kangezie het bepa ten in d Tntheffi tan den jrondrui ^osthumn i.an den ;e steil leslotei rlannen noet. Bi mar ge JLV. wo laaraan bracht door last met de toezicht en rapport uitge- ambtenaar, be leid ing van bouw- en woning- wordt in overweging gegeven deze aangelegenheid te bespreken in de Commissie Uitbreidingsplan. verzoekt verbetering van het wandelpad)e ieth langs de Soesterbergschestraat vanaf dB fechnis Gallenkamppelsweg tot de Van Beuningen- te verw laan. )e besl Be Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van den Bienst' Openbare ./erken brengt hieromtrent rapport uit bij sclkfH ven dd. 3^ Juni j.1. no.653* vraagt den in erfpacht uitgegeven grondi kn den i kadastraal bekend als sectie L.no.772 iab bot in eigendom te mogen verkrijgen. het 00 ar afapv I - ah r t: nop v- verzoekt ook arbeiders die bij de Bijbs' paoor he werkverschaffing zijn geplaatst, tewerk aangeno te stellen in productieven arbeid.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 473