*1] BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .alde in ining en mder suljj :r voor aan drie ilegen il beken! ontheffing art. 14 B»-V. wordt conform het advies en ■e daarbij gestelde voorwaarden verleend. Kngezien de Raad nog ontheffing aal moeten verleenen van"^ Jet bepaalde bij art. 15 der bouwverordening wordt beslo ten in de eerstkomende vergadering voor te stellen de ontheffing te verleenen. .iet de Icht ad- j te verlet] Lae voir-l van fc,n den Raad onder aanbieding van de voorwaarden tot 1 grond frondruiling voor te stellen de ruiling net den heer R. Posthumus i.eijes aan te gaan. voor de Ln den Raad voor te stellen het adres om prae-advies ;e stellen in handen van hun Colrege. $*éor aaide in n verban! van 3 akerstraa nhuis aai ns de rt uitge- naarbe- n woning- gegeven n in de j| Besloten wordt aan de u.mede te deelen, dat haar bouw- ËLannen op verschillende punten ernstige bezwaren ont vet. Je bezwaren in het rapport van den Technisch, -u-ibte-^ laar genoemd onder de punten 1,2,3»5 en 6 kunnen aan de JiV. worden medegedeeld, met verzoek indien mogelijk laaraan alsnog tegemoet te komen. J- ^>4- ndelqa-. -N ethouder van Openbare erken deelt mede dat van den li2 vanaf de jBechnisch Ambtenaar van openbare erken een voorstel is j uningen- te verwachten. ie beslissing wordt in afwachting daarvan aangehouden. met de ./erken bij sein? I ren gronüiff|Aan den Raad machtiging te vragen adressant te berichten \P agJ' no.772 <tet tot eventueelen verkoop eerst kan besloten worden 1. het ontwerp-uitbreidingsplan is vastgesteld. 5 de Rij^s' tewei'i jid Door het College wordt dit schrijven voor kennisgeving Aangenomen. Tl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 474