A BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt deze aangelegenheid te "behandelen volgens 3* de door de regeering gestelde regeling. ff. ig naar i msi0ten wordt afwijzend op het verzoek van adressant te 3a/A. vrijge- iDe3ChikKen. rx7_^Ai^" aalae in ftgioten wordt de ontheffing te verleenen overeenkomstig pt .enin0. advies opgenomen in het rapport van den Technisch het tea- tan' ar bij douw- en oningtoez^cht dd. lo Juli 1934, 'v ■e doest, no.20. .e Vrede- met de licht ad- te ver in ge- alinea ■an 0,5e ente Besloten wordt adressant te vragen of goeakeuring van \f A{- rden te ^et .ijk is verkregen en of rekening is &ehouaen met ae V eschik- nieuwe voorschriften. e Jraar.- ns voor tel woon- an de :end ge- mede te .eele be- t aan een af- n de oek om i de noo- stichteri e geval dragen, n. erieel, anleg t de lei' ken ad- ver te Bfesloten wordt o.Brugman mede te deelen, conform het ad vies van den Technisch Ambtenaar bij Bouw- en oningtoe- zlcht, neergelegd in diens rapport dd. lo Juli 1934. nü.34. j- 'Si- Besloten wordt niet over te gaan tot den aankoop van het p? door adressant aangeboden materiaal.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 476