Afzender of voorsteller Handelsvereeniging .brancard .inters Baarn. -iaat schappe lij k Hulpbetoon. Soest uemeente-ontvan ger Stichting onder steuning en zed. ontw. hulpbehoeverf de blinden Utrecht Houtvester bij het ->taatsboschbeheer Utrecht Ie afd.ter secre tarie woest. Korte inhoud zendt rondschrijven betreffende het in- irichten van hulpoosten en zou het op prijs stellen indien zij in deze gemeen te een demonstratie zou mogen geven. ue afdeeling Soest van de nederl.veree- niging B.H.B.O. verzoekt met nadruk de ze demonstratie niet toe te staan. deelt mede dat tot 18 Juli I934 aan uit- gaven is gemandateerd een bedrag van f.36.COO,-- en somt enkele redenen op die tot deze hooge uitgaven hebben mede- igewerkt verzoekt ten behoeve van zijn kantoor Ji navolgende voorzieningen in meubileerim aan te brengen, t.wvloerzeil in beide vertrekken, 6 stoelen en 1 fonteintje. Ue i'echnisch ambtenaar belast met de leiding upenbare erken deelt mede dat de kosten hiervan worden geraamd op f.147,--. verzoekt toestemming tot het houden een collecte tusschen 2b en 27 Aug. de Inspecteur van geen bezwaar. -olitie Haakt later van 193' adviseerde toch bezwaar. zendt de door hem voor 'accoora" getee- kende declaraties betreffende de werk verschaffingsobjecten :l ontginning woest gronden" en "boschplan" terug. Ier beantwoording van de vraag waarom d lijsten betreffende de loonen van het boschplan na 29 Haart 1934 door hem nie voor rijkssubsidie in aanmerking zijn genomen, deelt de houtvester mede dat ivoor de na 29 maart 1934- uitgevoerde werkzaamheden (beplantingen) geen subsi idie is aangevraagd. Jeze werkzaamheden vielen buiten het destijds opgemaakte plan. biedt ter goedkeuring aan het 0HT//1HJ? jder aan H. olfsen, wonende Veldweg 19> I te Soest te verleenen vergunning tot de ;oprichting eener houtzagerij, op het pe. ceel, kadastraal bekend gemeente Soest) in sectie H.3364/3365gelegen aan den 'Veldweg. asngezie te besta anwezig Vchaar )oor het Beslotei het ver; Amotena: een opg; besteed Beslo tei lau een iJoor he Beslot'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 477