/y BESLISSING Afdeelinq Aanmerkinaen en No. het in- t op s gemeen ten. veree- Lruk de in. ikngezien aan het houden van een demonstratie geen behoef- E bestaat om reden dat een goede ziekenauto van E.H.B.G.p* yfcn'flezig is, wordt besloten adressante te berichten dat En haar aanbod geen gebruik zal worden gemaakt. 'v aan uit van ïen op jen mede' jor het College is van dit schrijven kennis genomen. k*ij mtoor di jileerin, .n beide lintje. t de ide dat L op Besloten wordt, alvorens een beslissing wordt genomen op \9 cJ/{- het verzoen van aen gemeente-ontvangerden iechnisch fcbtenaar, belast met de leiding van openbare erken, 6 een opgave zal worden gevraagd betreffende alle Kosten besteed aan perceel Jteenhofstraat o. iden van ^ng 193' ;erde Tan een collecte te verleenen )ezwaar. I il ||esloten wordt de gevraagde toestemming voor het houden 5ias/d. sVi./WvtZ. getee- i weric- zg woest j aarom d m het hem nie zijn Le dat jerde jn subsi imhedan laakte hoor het College is van dit schrijven kennis genomen. kv fT füi-iP leg 19, tot de j het pe. hoest, .an den Besloten wordt hot ontwerp-besluit goed te keuren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 478