Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte 95° 951 952 3e afdeeling. Ja. financiën. 1 e c hnAmb t enaa r Openbare /erken. biedt het voljaarskohier straatbelas ting 1934 aan Kiet een totaalbedrag van f.42.404,--. biedt een ontwerp-besluit aan tot wijzi ging der gerneentebegrooting voor den dienst 1934. brengt advies uit over de gunning tot uitvoering der werken omschreven in het bestek n"o.6 van 1934, met uitzondering van de speelplaats e.a. O.L. school Ker- kebuurt De ambtenaar adviseert aan de h.V.uebr, Hogenbirk te Laren (N.H.) de werken op te dragen voor de totaalsom groot f.11675»--. Je Commissie van Openbare .erken ver- eenigt zich met het aavies. inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 479