84 8 Ö6 '7 8o 89 Ged. Staten. Je Voorzitter. Je Vo >rzitter Ambtenaar Ooenbare ,'erken. Bestuur der llaria- school Soest. je Soester Jestu- ren hond. iethouder Openbare ■/erken. doen mededeeling van hun besluit ontren de verdaging van hun beslissing ten aan zien der begrooting van de inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor 1934. jadviseert den daad voor te stellen toe jte treden tot de regeling, neergelegd i de bekendmaking van de ministers van ho iloniën en financiën dd. 18 Jan. 1934 to 'verwisseling van de in het bezit der ge-, me ente zijnde lied. Ind. dollar-schuldbel Rijzen, vertegenwoordigende een nomina waarde van 12000, tegen in guldens luidende obligaties ten laste van lied. jlndië met garantie van het rijk. l.ennisg ■,e brie ïet stelt voor behoudens goedkeuring van deij Raad en de Gedeputeerde Staten te aan vaarden de door de Holl. Sociëteit van Levensverzekeringen i.V. te Amsterdam bij schrijven van 22 Januari 1934 aange boden geldleening groot f.151.400, verzoekt voor de bij de werkverschaffing tewerkgestelden een z.g. gereedschappen] toeslag van 1 cent per uur. [verzoekt beschikbaarstelling van f.725»" wegens kosten van verbouwing der - aria- school waartoe de Raad zijn medewerking [verleende bij besluit dd. 25 October 1933- komen in de vergadering (van Eek,de Haan, Burgwal) en bespreken de benoeming van ie Commissie van advies inzake uitvoe ring der steunregeling. Je Bond is van meening dat zijne organisatie daarin verl tegenwoordigd moet zijn alsook een geor ganiseerde werknemer. verzoekt den Technisch Ambtenaar Openba re Werken te machtigen ^00 M3 eteenpuin aan te lcoopen voor f.1,50 per 113 franco werk en deze materialen te gebruiken voer ide verharding van den Engweg, Hooiweg, éjl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 47