Afzender of voorsteller num mer 953 'Inspecteur v.Poli tie 954 Voorzitter. 955 je Voorzitter. 956 957 958 A.Bndendi j a j a de Bruijn en li. Ilornsveld ^oest. .^.Bloemer, Soes- terBerg. TechnAinb t e naar openbare ''erken. deelt mede, dat hem is gebleken, dat dooi de concours-commissie der zangver e en igit "Apollo" de rijwielstalling op het feest terrein is verpacht aan den caféhouder Aörsing. Aangezien de gemeente voor het 'houden van een concours een terrein heef laf ge staan, wordt geadviseerd aan Jac. ea Joh.v.d.Brink voor de inrichting van eed 'rijwielstalling geen gemeenteterrein te- schikbaar te stellen. :slotej Lng Be stelt aan de orde het voornemen van het H®t het jCollege om aan den Baad voor te stellen j goedkeu in beginsel te besluiten de diensten vanB [Openbare /erken en Bouw- en Woningtoe zicht onder leiding van één persoon te ibrengen met den titel van directeur van I [Gemeentewerken en een salaris van f.47CóB met 3 tweejaarlijksche verhoogingen van I f200-- tot f.5300,per jaar. [de door den Voorzitter opgemaakte voor- Bracht aan den ..aad wordt voorgelezen stelt voor eene wijziging aan te brengen in de verordening tot heffing eener hou jdenbelasting een en ander conform het hiernevens gevoegde ontwerp der wijzi gingsverordening. 1 prat b wtjzigi stellen eenige maatregelen voor verband Bfcslote houdende met de maatschappelijke en ^eesl icorste telijke belangen van de werkloozen in dejjr «maande ze gemeente. vraagt ontheffing van het verbod om in de kom van Soesterberg aan de Amersfoort schestraat een fabriek te mogen oprich ten ter vervaardiging van reukwaters,, tandpasta, crèmes en gezichtspoeders. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den Commandant der Vrijwil lige Brandweer en den 1'echnisch Ambte naar belast met de leiding van Bouw- en oningtoezicht Beslote verzoel van eer is te i varspr< ervarir voorwaj kan wor buiten dergel izendt rapport omtrent onderzoek blikseïnB5*121^ afleider op den gemeente toren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 483