4 ü- i v 9 Afdeeling en No. Aanmerkingen Krerjegaan. e Gommis- Brereenlcomstig het verzoek zal tot jublieatie orden lannen zi;i^ derden dat belanj amiddags iagezon-l van een I =n komen :er bij .aatsen neming aager de- ge verzot; d van de n. openbare ng van de ad Siken- Jbor 15 aannemers wordt ingeschreven, de inschrijvings- biljetten worden den Technisch Ambtenaar Openbare er ken ter hand gesteld teneinde omtrent de gunning advies uit te brengen. Voor de opening van de bus wordt door één der aanwezige het bezwaar gemaakt dat na elf uur nog een biljet in de bus is gedeponeerd. Dit biljet afkomstig van den aannemer Van Breukelen te Soest wordt teruggenomen, net aantal geldige biljetten sloten wordt spoedig bij het gemeentebestuur te Baarn ijl t - Hitrent den opzichter inlichtingen in te winnen. 'Indien na informatie blijkt, dat minder dan 9 brandkra- iP nen worden geplaatst zal aan den raad v orden mede^e- ;deeld dat de voordracht en het aangevraagde crediet evenredige vermindering kan ondergaan. Hfet proces-verbaal zal den raad worden medegedeeld en wbrden toegezonden aan de Gedeputeerde Staten. J Belet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 24 V <J(i Juli 1934, 2e afdeeling Bos. 2558/15132512/1483, 2512/ 14oz, 2586/I52I en 2510/1404, waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, tevens gelet op het advies van Bouw- en oningtoezichtno. 35 108, ?;0rdt besloten de aanvragen nos. 1/953» 1/935» 921, I/918, 1/943 ea 1/931 la willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 486