Afzender of voorsteller Korte inhoud num mer Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht biedt ter behandeling aan een verzoèBiet^ï om bouwvergunning vergezeld van de woi noodige teekeningen en adviezen. Techn. Ambtenaar up enbare e r Ken doet af standsverklaring met teeKeninfeen| aeelotei aan J.v.d.Krol toekomen en adviseert.d^B^er di in de verklaring vermelde voorwaarden T te aanvaarden. Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingent- verkeer "Soest Vooruit" te Soest!. zendt rekening van ontvangsten en uit6a|je reke ven van het door haar geëxploiteerde verkeersbureau over het jaar 1933* K.C.van hes, Apel doorn. zendt declaratie van diverse onkosten ten behoeve van het uitbreidingsplan ten bedrage van f.42,22. V.L.Dankmei jer Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. wijst er op, dat het licht in de café- localiteit van zijn perceel Birkstraat 51a wordt weggenomen door een heg toe- behoorende aan .Hartman. Verzocht wordl genoemden Hartman op te dragen de heg tot een door B. en 7. te bepalen hoogtel te snoeien. adviseert naar aanleiding van ingekomen] politie-rapporten geen aanschrijving te richten tot A.Gros, J.Reiman, 7.van asc G.Landman Jr en A.H.van Brummelen aangezien slechts sprake is van een ge-I timmerte en niet van een gebouw in den1 zin der /oningwet. Crisis Rundvee- centrale i verzoekt de reden te mogen vernemen variii de verminderde afname van rundvleesch in blik en of het mogelijk is de afname! wederom op hooger peil te brengen. Hieromtrent is een rapport uitgebracht.^ G.Jocter e.a. Burj gem.Grothestraat 57- deelen mede, dat zeer veel hinder wordt, ondervonden van roetstof, komende uit denschoorsteen der bakkerij van L.Ver-^ zaal, wonende Burgemeester Grothestraat] 57 en verzoeken hiertegen maatregelen te treffen. Je technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woningl toezicht brengt rapport uit omtrent de - j ze aangelegenheid, dd. 20 Juli 1934» 30/7.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 489