S*7?r yyljooo J9k 3} ik Jr. BESLISSING .t omtrerr_- ten 'kennisgenomen. .u*, brief aan den Raad mededeelen. imsten en~ >34. .len toe 'gelegd i •s van Ro 1934 to .t der ge ■schuld te 1 nominal ildens 'an lied. ig van den te aan- ;eit van iterdam '34 aange ■00, het advies van den Voorzitter wordt aangenomen, ionform het voorstel wordt besloten. 4fdeeling en No. Aanmerkingen schaf f inj schappen] n f.725»-! r aria- ewerking I tober 5e sloten wordt de gereedschap-toe slag van 1 cent per luur evenals het vorige jaar uit te keeren en wel vanaf Januari 1934. De daaruit voortvloeiende kosten kunnen rerantwoord worden op de kosten der werken waarin de Jrcerkloozen zijn geolaatst. Achter zal eerst terzake ad- Ivies van uen Kijjssinsoecteur worden ingewonnen. 5esloten wordt het bedrag groot f.725>-- beschikbaar te stellen. Kaan ,de ing van uitvoe- is van aarin veil een geor- r Cp enba- teenpuin 3 franco ui ken voor,:. ooiweg, 61 j-y 1t J/j-i _e Voorzitter deelt mede dat het College zal overwegen wat in deze gedaan kan worden, doch wijst er op dat Bur-r ^emeester en Jethouders als zijnde het orgaan niet ver licht is een advies-commissie in het leven te roepen, ok andere beweringen van den Besturenbond komen het College niet geheel juist voor. ■adat de afgevaardigden de vergadering hebben verlaten wordt besloten de desbetreffende circulaire van den h- nister van 15 September 1933 n°S eens te raadplegen. Besloten wordt de gevraagde machtiging te verleenen. M JiM

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 48