9 4 /?u//is~3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen verzoeHiet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no .35/ \P Ld van de I ïn. i, wordt 'besloten de aanvrage no.l/956 in te willigen. eKeningenJgioten wordt den raad machtiging te vragen den grond ft oji V nseert de zwaarden 1 en uit6a Lteerde -933 - >nkosten ïgsplan de café- .rkstraat heg toe- ;ocht vsort 1 de heg .en hoogte onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden. je rekening wordt goedgekeurd Besloten wordt alleen reis- en verblijfkosten te vergoe- ty/XcS. den en den heer Van lies te verzoeken zijn declaraties te K: //U.tsfjO fljzigen. Bfesloten wordt adressant te berichten, dat dezerzijds geen tusschenkomst kan worden verleend. \P Jj V itoJ ingekomen! iusloten wordt het advies te deponeeren. De politie 'ijving te laakt van alle vermeende overtredingen rapporten aan ■'.van Asc Bouwtoezicht die heeft te beoordeelen of de geconstateer ielen, j|e feiten voor vervolging of aanschrijving in aanmerking .n een ge-I lomen. Slechts wanneer aanschrijvingen moeten worden .w in den uitgezonden wenscht het College inzage te nebben van de rapporten en adviezen. de afname gen gebracht. nemen vanj Conform het hierbij gevoegde rapport der 3e afdeeling vleesch kal aan de Crisis liundveecentrale worden medegedeeld. foorts zal gewezen worden op den gang van zaken onder vonden bij het aanvragen van eene machtiging tot ver strekken van blikken aan de St.Vincentius Vereeniging Soest ten behoeve van voeding van arme schoolkinderen. der wordt] nde uit n L.Ver- the straat| regelen naar, te en woninél trent de-. 1934, Nc »ji. ofjS ian adressanten mededeelen, dat de Baarnsche bakkerij, A. jbeheerder L.Verzaal zal worden aangeschreven tot het ne- .TV pen van eeni6e voorzorgsmaatregelen, doch den eigenaar ran de boomen, staande om den schoorsteen te verzoeken (nede te werken tot het opsnoeien van de boomen. as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 490