Volg num mer 973 974 Afzender of voorsteller BVBataaf sche Import ky. s-Gra- venhage. Datum Korte k.V. Bataafs ene Import mij 1s-Gravenhage. 975 970 977 fechn. Ambtenaar Bouw- en foning- toezicht de Heer van Mierop Houtvester bij helt S taa t sbo schbeh.ee rj 3taatsbosch.beh.eer verzoekt ontheffing van het betreffende artikel der verordening ter voorkoming van brand, in verband met de voorgenomer: plaatsing van een benzinetankwagentje5 inhoud circa 230 L. op eigen terrein, gelegen aan de, airnstraat 26b, nabij de woning van B.Henooij. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den commandant der Vrijwil lige Brandweer en in overweging gegeven de gevraagde ontheffing BIET te verlee- nen verzoekt vergunning tot ae oprichting van een ondergrondsche benzineoewaar- plaats, inhoud 6000 L. met bovengrond- sche aftapinrichting, in en op het per ceel, sectie A.I7Ö3 en 1784, gelegen aan de kerkstraat B0.3. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning toezicht en den commandant der vrijwil lige brandweer. brengt rapport uit op het rondschrijven van den minister van Onderwijs, kunsten en Wetenschappen ad. 18 Juni 1934» no. 3205 betreffende behoud van oude gebou wen. de heer van Hierop komt op uitnoodiging van het College in de vergadering, mede aanwezig de Techn.Ambtenaar Openbare /ef, ken, de heer Kraaijenbrink en de Controj leerend ambtenaar. Be kwestie waarvoor de bijeenkomst is belegd loopt over hef ontslag van den voorwerker bij de werk verschaffing Heinekamp, aangezien ver-az? ringen zijn ontstaan in de beoordeeling van den persoon en dienst-capaciteiten. Boor Burgemeester en ethouders wordt voorgesteld de persoon op proef wederom tewerk te stellen met welk voorstel Staatsboschbeheer wel genoegen kan newei« de heer van hierop, houtvester, aeelt in de vergadering mede dat het Staats boschbeheer het op prijs zou stellen de raadsleden in tegenwoordigheid van het College ter plaatse een uitleg te geven van het bereikte resultaat der werkver schaffing in de gemeentebosschen en vraagt hierover de meening van Burgemeej' ter en -ethouders.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 491