I ;reff ende >r koming lorgenomei .gent je srrein, nabij des >rt uitge- Vrijwil-I gegeven i verlee-i .chting ;ewaar- mgrond- het per- ilegen is uitge- inaarbe-j ;n woning- vrijwil- jchri j ven xvunsten no. Le gebou- Afdeeling B ES L Aanmerkingen je gevraagde ontheffing wordt geweigerd op de reeds vastgestelde gronden bij gelijKsoortige verzoeken aange nomen je vergunning wordt verreend overeenkomstig het oesluit 1/ hiernevens als bijlage gevoegd. ■kennisgenomen. loodiging Lng. Aede enbare e}| le Controj Naa.rvoor over het; de werk- ien verwajf ordeeling citeiten. s wordt f wederom stel kan neme 31 aeelt Staats telten de van het te geven^ w erkver- en en hurgemee|| besloten wordt de voorwerker Heinekamp bij wijze van [proef wederom tewerk te stellen indien voor hem werk is ;e verrichten en den Technisch Ambtenaar Openbare .erken iaartoe te machtigen. f-esloten wordt op dit plan in te gaan en de raadsleden :3, l^ennis te geven van dit plan. Je dag wordt bepaald op donderdag 16 Augustus a.s. met een autobus zal dien dag |om 9 uur van het gemeentehuis worden afgereden. -^an de heeren raadsleden te vragen of op hun aanwezigheid |kan gerekend worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 492