Volg nummer Afzender of voorsteller ma turn Korte inhoud 97 8 xj es tuur Ver. .Bui tenzorg. de heeren Hijkse en Jansen komen namenal het Bestuur der Ver.Buitenzorg in de vergadering Het Bestuur vraagt inlichtingen over ael gevolgen van gronaafstand ter verbree- ding van de Ericaweg zooals Burgemees ter en ethouders dat volgens toegezon den schrijven wenschen. Bevraagd wordtI of na dengrondafstand de weg zonder fi| nancieel "bezwaar der Vereeniging wordt verhard. Voorts maakt het Bestuur be zwaar tegen afstand van een gedeelte van den grond, n.1. de uitmonding van den Ericaweg op den Braamweg, waarom trent een besluit tot gronaruiling door den raad is vastgesteld, het Be stuur meent daartoe geen medewerking tel hebben verleend en zegt dendoor BuitenJ zorg verkochten grond door dezenafstand aan de gemeente niet te kunnen leveren aan den kooper P.V.Duin Jr. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 493