num- Afzender of voorsteller mer 980 981 982 983 984 985 986 907 Xe chnAmbtenaar Bouw- en Woning toezicht Jr.A.Beiboer Bestuur Vereenigirig Sen school m/d Bijtel" xv.Schuijt, Van vee: Bestraat 32 Soest. T.Beuzel, gemeen tes ode Wethouder Openbare verken. H.Volfsen, Veldweg 19 Soest. ued.Staten van Utrecht uemeente-Ontvanger;. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. zendt nota wegens behandeling van naar 'de ri j'kswërkverschaff ing uitgezonden ar-| beiders over het le halfjaar 1934. deelt mede, dat het zijn aanvrage dd. 4 Juni j.1. inzake aanbouw van een lokaal aan de school aan den Briehoeksweg heef; ingetrokken verzoekt medewerking te willen verleene: tot het geven van bioscoopvoor stelling: op zaterdag- en Zondagavond. biedt de gemeente aan de rekeningen be treffende de inrichting en stoffeering van zijn ambtswoning Steenhofstraat b t.w. nota's A.J.S.Kuijpers f.30,50 en f.437,07^ totaal f.467,57,2 nota van 1 t lïet 11 5»-- Totaal f. 472, 57/2 Voorts een kwitantie ad f.32,80 wegens 'huur van de woning :an de Talmalaan. stelt voor de tijdelijke opzichters bijl openbare werken, Jimmermann en van ...ou- rik werkzaam op arbeidscontract bij Opea bare /'erken met ingang van 17 Augustus a.s. ontslag te verleenen nu de gemeen teraad eenige credieten heeft afgesteld jwaoruit de opzichters zouden worden be taald uelet O] IJuli 19. Lordt g gelet o, -.112, vjo ■te will Le reke Item. "||uoor ht verzoekt ti.jdeli.1 ke vergunning tot de oprichting van een schuur, op een terrei gelegen aan den veldweg. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning toezicht. jdeelen mede geen termen te kunnen vinder* !om op hun brief van 26 Juni 1934» 3e inr.1793/1735 inzake dekking van koster voor wegenverbetering, terug te komen deelt in de vergadering mede, voornemens te zijn met ingang van 1 October 1934 c." faad eervol ontslag te zullen aanvrager uit zijn functie als gemeente-ontvan^e^ Beslot koizstj drage voort; f .32, Beslo stel Seslc iet c (oniï oetii nes. Je sl der de j den Besl* kenn van vanw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 497