1 /}u. ffli.&Hsr e ver^oe-Baelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 31 van de Hjuli 1934, 2e afd. no.25^9/1524, waarbij toestemming T.vordt gegeven tot het verleeaen der bouwvergunning, mede Lelet op het advies van houw- en Woningtoezicht no.35/ 112, wordt besloten de aanvragen nos. 1/942 en 2/294 ih Ite willigen. an naar K)e rekening wordt genoteerd en tot betaling wordt beslo- onden ar-Hten. i '34. •ge dd. 41 ;n lokaal® 3weg heefi verleenefl stellingen mgen be- ffeering traat b 0,50 en .467,57,2 .472,57^ G wegens alaan. hters bij van „.,ou- t bij Opea Augustus .e gemeen- afgesteud ;orden be- 1 tot de een terreil port uitge- tenaarte-; en woning'. nnen vinder! 934, 3é,aftt[ an koster te komen. voornemens oer 1934 aanvragen -ontvan0er. oor het College is van deze mededeeling kennisgenomen.^ Jh- <w' yf Besloten wordt adressant mede te deelen, dat hij zijn [P ■erzoek moet richten tot den burgemeester, als hoofd v' van de politie. Besloten wordt in de kosten wegens verhuizing overeen komstig art. 44 van het Ambtenaren-reglement eene bij drage te verleenen van EEN HONDERD GULDEN (f.100,--) en! voorts de woninghuur met Kosten over Juni j.1., zijnde f.32,ÖO aan T.Reuzel te restitueeren. Besloten wordt het ontslag te verleenen conform het voor- stel. besloten wordt adressant mede te deelen, dat hij zich |met_den ambtenaar, belast met de leiding bij Rouw- en ■'oningtoezicht kan verstaan over het bouwen van een los Igetimmerte, als tijdelijKe berc,olaats voor zijn machi nes. [uesloten wordt aan den naad voor te stellen ae dekking tyouLf. der Kosten in plaats van in 10 jaren, te verdeelen overaXTJ de jaren 1934, 1935 en 193^ een en ander 0 ver e enkome t den wensch vm de uedeputeerde Gtaten. IGesloten wordt het voornemen van den gemeente-ontvanger ter s: [kennis te brengen Tan ^e Gedeputeerde Staten en den minister ][an 3 innen land sche Zaken in verband met het telef oongesprek -an^eë£ net Departement op neden met den Burgemeester toevoerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 498