Korte Afzender of voorsteller num mer ;ethouder van Gpefi- bare .'erken. 91 92 Wethouder Cpenba- re erken. Tethouder Openba re erken. 93 Ged. Staten. verzoekt den Technisch Ambtenaar Open bare Verken te :..achoi^en o^e oij de wer^ verschaffing geplaatste werkloozen in bijzondere omstandigheden als sterfge vallen in de familie e.d. verlof te ver.l leenen met doorbetaling van het dagloon, De kosten kunnen afzonderlijk worden gej declareerd en verantwoord uit den post ge .eentelijke werkverschaffing. stelt voor den termijn van ontruiming van de woning bewoond door Praag, Klein Engendaalweg te verlengen met 3 maanden en te stellen 00 1 Kei a.s. stelt voor ter voorziening in de tijde lijke hulpkracht bij de boekhouding van Openbare .erken geen oproeping te doen, doch een keuze te doen uit de sollici tanten die zich hebben aangemeld voor de ongeveer gelijke betrekking bij het Gasbedrijf. Hij stelt voor hiertoe als proef van week tot week tewerk te stellen G.Hels- ainger, Schooldwarsweg 1 te Soesterber^ De belooning te berekenen naar f.40,-- per maand. verzoeken uiterlijk voor 24 Tebruari 1934 hun college des raads meening ken- ibaar te maken ten aanzien van een bij hi college in overweging zijnde wijziging der regeling der jaarwedden van burge rmeesters, gemeente-secretarissen en -ontvangers in deze provincie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 49