ytya: /Ia X/ /<f% en No. Gelet op het advies van 3ouv»- en Woningtoezicht, wordt cu besloten de aanvragen nos. 1/839» 1/804 en 1/788 te wei geren. Besloten wordt de jaarstukken den Raad aan te bieden. f Besloten wordt adressant te berichten dat het in de be- oJ.X- doeling ligt het perceel voor gemeentelijke doeleinden i in gebruik te gaan nemen en mitsdien niet op zijn ver zoek kan worden ingegaan. Besloten wordt, in aansluiting aan de reeds aan den Raad gedane mededeeling (verg. 28 Dec. '33) Betreffende te verhoogen subsidie aan Maatschappelijk Hulpbetoon met f.5000,-- in de eerst komende vergadering van den Raad een besluit tot begrootingswijziging voor 1933 ber vaststelling aan te bieden. Het besluit dd. 29 December j.1. blijft gehandhaafd zoo- dat aan adressant i.25>~- zal worden vergoed aan over werk. Besloten wordt conform het voorstel van den Voorzitter. /dL, Besloten wordt de balans opgemaakt door de 1T.V. en vast* V gesteld door de aandeelhouders alsmede de balans en het1 rapport van het Verificatie-bureau den Raad aan te bie den. BESLISSING Afdeel ing Agnpr^pkjpjgg,-, j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 4