li in num- 1 Afzender of voorsteller mer 988 989 990 991 992 993 WÊk Lr .Elias Baarn. Techn .Ambtenaar Bouw- en /oningtojs- zicht Bed.middenstands- "bank Amsterdam, kantoor Soest. Be Voorzitten Centr.werkgevers risicobank. Techn. Ambtenaar wasbedrijf. Te chn.mib tenaar Openbare .'erken. de Voorzitter deelt mede dat Lr.Elias tel Baarn, als advocaat van J.Geij tenbeel: bezwaren aanteekent tegen de dading aan. 1 gegaan met C.Belt, omtrent de overeen- I komst van aanbesteding aanleg wegen t Hart en stelt voor het schrijven in handen te stellen van Lr .Roseboom te sterdam met opdracht deze z^ak voor de I gemeente in behandeling te nemen. 1 biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- j dige teekeningen en adviezen. deelt mede dat op 7 augustus a.s. de inil schrijving openstaat op de 4 conver- sieleening 1934 der gemeente Arnhem. ^Be*J gemeente bezit een 4-tal obligaties a lf.1000.,--, die geconverteerd kunnen cr-i den. biedt een ontwerp-verordening aan tot heffing van rechten voor het verrichten van keuringen in en buiten de openbare slachtplaats in de gemeente Soest. vraagt of de gemeente interesse heeft voor een ongevallenverzekering van steuntrekkenaen aan wie de plicht is op! I gelegd om voor het aan hen verstrekte steunbedrag een of meer dagen per week arbeid te verrichten. bericnt, dat de kosten verbonden aan ht fl, aanbrengen en gebruiken eener gas verwar ming in de nieuwe lokalen der openbare U.L.G.school zullen bedragen: voor levering enz. in de twee lokalen f .616',- in de kamer voor levering enz. van het hoofd derhalve in totaal Aan de hand van verbruikscijfers Z2j FTób der ani dere lokalen wordt het verbruik geraarL op f.182,--. deelt mede, dat de kosten van aanbreid van borden voor de indeeling der wegen overeenkomstig art.36 van het Lotor- Rijwiel-reglement worden geraamd op f .16 5,--. In verband met den aanleg en verharding van verschillende nieuwe wordt geadviseerd het raadsbesluit van o j* 1Cl^' P i 1 7. ft n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 501