"iJ' /tUfyr F BESLISSING V .Elias tel tenbeek ading aan-! overeen- :i wegen ijven in oom te Aal voor de en Alcleeling en No. Aanmerkingen jtnform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. verzoek n de noo- let o_j het advies van bouw- en oningtoezicht no.35/ m 17, wordt besloten de aanvrage no. 1/961 in te willigen. J- sde iit] conver- rnhem. bei aties a :unnen 1 orl eslotcn wordt tot de conversie toe te treden en den aad het besluit alsnog ter vaststelling aan te bieden aan tot erriciiten openbare est e vergadering keurt het ontwerp net een kleine aanvul ing goed en besluit hierover de adviezen in te winnen an de Belasting-Commissie en den /eearts Keurmeester. Jr l e heeft van cht is opl strekte per we ei sloten wordt Haatschappeli jk Hulpbetoon over de verze- J e'ring te hooren. orts wordt besloten de Centrale werkgevers risicob 5 e vraag te stellen of zij ook de vrijwillige brandweer ipn verzekeren op basis als thans voorloopig is ^.eregeld ■b zoo ja hoeveel de premie daarvan bedraagt per jaar, en aan hejfl gas verwar! openbare lokalen f .616;- Z2ml| f Óbb rs der ani k geraak ngezien de kosten van inrichting der gas verwarming het \P liege zeer hoog voorkomen, wordt besloten den fech- v V Lsch Ambtenaar de vraag te stellen of de opgeöeven rijs niet verlaagd zou Kunnen worden. aanbreng j .er :;egen Ho tor- en ,md op ,anleg en Lieuwe weê iluit van 'esloten wordt het raadsbesluit dd. 13 Januari 192te 1/ ijzigen conform het advies en met toevoeging van het iana^lein evens den Raad het benoodigde crediet ad f.165,-- aan te vragen. \iH3. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 502